2008-01-15

För Gud, Konungen och FosterlandetKrigsman skall frukta Gud och vara Konungen huld och trogen. Han skall med nit och trohet uppfylla alla de plikter, honom i tjänsten åläggas, samvetsgrant och efter bästa förmåga verkställa mottagna befallningar och föreskrifter samt vid alla tillfällen iakttaga ett värdigt och rättskaffens uppförande. Hans oavlåtliga strävan skall vara att väl bereda sig för krigets värv. Vid ofred skall han mot rikets fiender sig städse manligen och väl förhålla samt med liv och blod Konung och Fädernesland försvara.


Detta är (a, b & c). Tre av Hans Majestät Konungen av Sveriges käckaste livdrabanter!

Soldaterinran eller krigsmannaeden som det ursprungligen kallades torde kunna härledas från Gustav Vasas krigsartiklar av år 1545. Det innebar att soldaterna avlade trohetsed till konungen främst därför att han var kommenderande fältherre. Krigsmannaeden avskaffades 1887 och ersattes av krigsmans erinran som bygger på den gamla eden men präglades mer av sin tids sed och uppfattning. 1974 var det åter dags att se över ordalydelsen. I 1983 årstjänstereglemente för Försvarsmakten framgår att de värnpliktiga skall upplysas om grunddragen i säkerhets- och försvarspolitik, i denna ingår dagens soldaterinran.

Läs även andra bloggares åsikter om:
, , , , ,

Inga kommentarer: